Fairtrade bloemen: Waarom en Wat?

Waarom Fairtrade bloemen?

Het overgrote deel van de rozen die verkocht worden in België zijn afkomstig van Afrika. De VS importeert voornamelijk uit Zuid-Amerika, waar Colombia het belangrijkste producerend land is. Europa importeert voornamelijk uit Afrika, waar Kenia alleen al 35% van de wereldproductie van snijbloemen op zich neemt.

Door het gunstige klimaat en de lagere arbeidskost zijn de productiekosten veel lager in Afrika dan in Nederland of België. In ontwikkelingslanden betekenen de plantages een economische zegen voor het platteland. De teelt van snijbloemen biedt er namelijk ontelbare vrouwen de mogelijkheid om betaald werk te vinden. Maar, geen rozen zonder doornen… Het merendeel van de werknemers in deze sector zijn vrouwen tussen 18 en 35 jaar, die meestal enkel lager onderwijs genoten. Ongeveer 75% van de werkkrachten wordt aangenomen op tijdelijke basis, met negatieve gevolgen voor hun rechten: ze krijgen geen verzekering, geen vakantie, geen zwangerschapsverlof, enzovoort. Seksuele intimidatie is niet uitzonderlijk op de plantages.

Chemische producten worden massaal gebruikt, vaak door mensen die daar niet voor geschoold zijn, noch over het juiste beschermende materiaal beschikken. De behandeling van afval gebeurt niet zorgvuldig, terwijl dit in sommige gevallen nochtans bijzonder giftig is. Recent verbeterde de situatie op een aantal plaatsen, maar er blijft veel werk aan de winkel.

In deze context werden er verscheidene gedragscodes of certificatiesystemen ontwikkeld. Aanvankelijk waren die vooral bedoeld om een oplossing te zoeken voor de milieuproblemen, maar nu zijn er ook initiatieven, o.a. van Fairtrade International, die naast vooruitgang boeken op gebied van milieu, ook aandacht schenken aan de arbeidsomstandigheden en sociale rechten op grote bloemenplantages.

Wat houdt Fairtrade certificatie van bloemen in?

Sociaal en economisch garanderen de Fairtrade standaarden voor bloemen:

  • Gedwongen arbeid en kinderarbeid (onder 15j) zijn verboden. Kinderen van 15 mogen geen arbeid verrichten die hun gezondheid of educatie in gevaar brengt.
  • Arbeiders hebben het recht op vrije bijeenkomsten en collectieve afspraken. Ze hebben ook het recht om een onafhankelijke vakbond op te starten of zich erbij aan te sluiten, hun raadsleden te kiezen en hun eigen programma op te stellen.
  • Lonen moeten gelijk of hoger zijn dan het regionaal gemiddelde van het minimumloon. Als de lonen lager zijn dan de leefloonstandaarden, onderhandelen werkgever en -nemers een jaarlijkse loonsverhoging.
  • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden vastgelegd om werk-gerelateerde ongevallen te vermijden. Een gedetailleerde lijst van veiligheidsmaatregelen voor bloemenproductie limiteert het gebruik van agrochemicaliën en verbiedt het gebruik van gevaarlijke pesticiden.
  • Een Fairtrade Premie Comité, samengesteld uit verkozen arbeiders, om de Fairtrade premie te beheren. Zij rapporteren aan een algemene raad van arbeiders..
  • De premie moet gebruikt worden voor projecten die ten goede komen aan de arbeiders, hun gezinnen en de gemeenschap.

Lees meer over de Fairtrade standards

Hoe worden de Fairtrade plantages gecontroleerd?

De plantages worden jaarlijks door FLO-Cert gecontroleerd op de naleving van de hierboven vermelde criteria. FLO Cert en Fairtrade Belgium houden daarnaast toezicht op de stroom van goederen voor de eerlijke handel in bloemen bij alle handelspartners. Dat biedt de consument en de handelspartner de garantie dat de bloemen met het Fairtrade keurmerk voldoen aan de criteria van eerlijke handel.

Bekijk Rosemary’s getuigenis:

Terug

Delen