Statuten van Fairtrade Belgium vzw

GECOORDINEERDE STATUTEN - FAIRTRADE BELGIUM VZW

pdf icon  Gecoordineerde-Statuten-Fairtrade-Belgium-VZW.pdf

Edinburgstraat 26, 1050 Brussel
RPR Brussel 0441.988.715

Historiek

Op 6 april 1990 werd de vereniging bij onderhandse akte opgericht door de volgende personen:

M. Pierre GREGA, socioloog, 5865 Walhain, rue des Combattants 23 b
M. Denis LAMBERT, bediende, 5860 Chastres, rue de la Gare 1
M. Johan VANDENBROUCKE, drukker, 8800 Roeselare, Bruanestraat 83
M. Marcel WEETJENS, bediende, 3040 Bierbeek, Panoramalaan 24
M. Jozef D’HOOGHE, leraar, 2630 Aartselaar, Leugstraat 224; de oprichters.

Bij deze gelegenheid werden de statuten opgesteld. De akte van oprichting en de statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 1990-07-05, nr. 10787, waardoor de vereniging het nummer 10787 / 90 kreeg.

De statuten van de vereniging werden vervolgens gewijzigd door de algemene vergadering op de volgende data:

 • 11 juni 1997 (Belgisch Staatsblad 1997-10-09, nr. 16775)
 • 30 april 1999 (Belgisch Staatsblad 2000-03-23, nr. 6788)
 • 15 december 2004 (Belgisch Staatsblad 2005-10-27, nr. 05153518 )
 • 2 oktober 2014 (te publiceren in het Belgisch Staatsblad).

A. Juridische identiteit

Artikel 1 - Benaming & juridische vorm De vereniging draagt de naam " Fairtrade Belgium ”.

Zij heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), zoals bepaald in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (hierna "de Wet » genoemd).

De vereniging is lid van Fairtrade Labelling Organisations International e.V. en dient alle verplichtingen na te leven die aan dit lidmaatschap verbonden zijn.

Artikel 2 - maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Edinburgstraat 26.

De zetel kan door een beslissing van de algemene vergadering worden overgebracht naar elke andere plaats in België.

Artikel 3 - doelstellingen

De vereniging heeft de volgende doelstellingen:

 • het concept en de praktijk van eerlijke handel bevorderen;
 • bijdragen tot maatschappelijke, economische en ecologische duurzame ontwikkeling van achtergestelde producenten en van arbeiders in ontwikkelingslanden.

De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken:

 • door steun te verlenen aan initiatieven die gericht zijn op een betere verhandeling en distributie van producten van (onder andere door FLO-CERT) erkende organisaties uit ontwikkelingslanden;
 • door een garantieregeling op te stellen die de mogelijkheid biedt om op basis van controleerbare aankoop- en distributiecriteria een kwaliteitskeurmerk toe te kennen aan producten van derden;
 • door een diepgaande verandering te bewerkstelligen in de consumptie- en handelsgewoonten van de Belgische consumenten en ondernemingen;
 • door een kwaliteitsvolle informatie te verstrekken over de herkomst en de verkoop van producten in het bijzonder en over de ontwikkelingsproblematiek in het algemeen, om te komen tot een wijziging van de mentaliteit en de maatschappelijke structuren in België.

Deze opsomming is niet uitputtend.

De vereniging kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen. Zo kan zij bijvoorbeeld meewerken en deelnemen aan elke activiteit die verwant is aan haar maatschappelijk doel. Deze opsomming is niet uitputtend.

Artikel 4 - duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

B. Leden en bijdragen

Artikel 5 - leden

Kandidaat-leden van de vereniging worden door de raad van bestuur voorgedragen aan de algemene vergadering, die soeverein beslist of zij al dan niet worden aanvaard. De algemene vergadering hoeft haar weigering niet te verantwoorden. De leden dragen door middel van hun specifieke bekwaamheid of door hun activiteiten rechtstreeks bij tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Het aantal leden mag niet minder zijn dan drie.

De algemene vergadering kan ook waarnemende leden aanvaarden. Deze worden in alles gelijk beschouwd aande leden, behalve dat zij geen stemrecht hebben in de algemene vergadering. Zij hebben spreekrecht zonder stemrecht in de algemene vergadering. De Wet noemt hen ”toegetreden leden”.

Artikel 6 - bijdrage

De algemene vergadering kan bepalen dat de leden en de waarnemende leden een jaarlijkse bijdrage dienen te betalen. Deze jaarlijkse bijdrage mag niet hoger liggen dan 1.000 € voor rechtspersonen en 100 € voor natuurlijke personen.

Artikel 7 - toetreding

Elke persoon die lid of waarnemend lid wenst te worden van de vereniging moet daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur.

Artikel 8 - ontslag

Het ontslag en de uitsluiting van leden en waarnemende leden gebeurt op de manier zoals voorzien door de Wet. De leden en waarnemende leden zijn vrij zich op elk moment uit de vereniging terug te trekken, door schriftelijk hun ontslag aan te bieden aan de raad van bestuur.

Het statuut van lid of waarnemend lid van de vereniging vervalt automatisch en onmiddellijk in geval van vereffening voor rechtspersonen of in geval van overlijden voor natuurlijke personen.

Artikel 9 - schorsing

Leden en waarnemende leden die hun bijdrage niet betalen in de maand die volgt op de herinnering die hun wordt toegestuurd, worden als ontslagnemend beschouwd. In afwachting van een uitsluiting door de algemene vergadering kan de raad van bestuur leden en waarnemende leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ernstige inbreuken op de statuten of op de wet.

Artikel 10 - uitsluiting

De definitieve uitsluiting moet worden bevestigd door de algemene vergadering, en vereist een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden of waarnemende leden evenals de erfgenamen of rechthebbenden van de ontslagnemende, geschorste, uitgesloten, overleden, in vereffening of in ontbinding verkerende leden of waarnemende leden kunnen geen enkel recht laten gelden op het maatschappelijk vermogen. Zij kunnen geen rekeningopgave, rekening en verantwoording, verzegeling, boedelbeschrijving of terugbetaling van overgemaakte bijdragen eisen of vorderen.

Artikel 11 - ledenlijst

Een ledenlijst wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Die lijst vermeldt de datum van toetreding, evenals de naam, voornaam en het adres van de natuurlijke personen die lid of waarnemend lid zijn en de naam, het ondernemingsnummer, de vorm en het adres van de maatschappelijke zetel van rechtspersonen die lid of waarnemend lid zijn.

Op initiatief van de raad van bestuur moet elke beslissing met betrekking tot de toetreding, het ontslag, de schorsing en de uitsluiting van leden en waarnemende leden worden opgenomen in de ledenlijst binnen de acht dagen na kennisneming door de raad van bestuur.

Artikel 12 - recht van raadpleging

Elk lid of waarnemend lid kan op de zetel van de vereniging de volgende documenten raadplegen:

 • de lijst van de leden en waarnemende leden;
 • het register met de notulen van de algemene vergaderingen;
 • het register met de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur;
 • de beslissingen genomen door het personeel en de vertegenwoordigers, bestuursleden en andere, die een mandaat uitoefenen binnen of voor rekening van de vereniging;
 • alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

C. Algemene vergadering

Artikel 13 - samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door het bestuurslid dat hem vervangt. De waarnemende leden kunnen de vergadering bijwonen en hebben spreekrecht.

Alle leden hebben hetzelfde stemrecht en beschikken allemaal over één stem. De waarnemende leden hebben geen stemrecht.

Een lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid. Geen enkele vertegenwoordiger kan over meer dan één volmacht beschikken.

De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een lid van de raad van bestuur.

Het huishoudelijk reglement kan de waarnemende leden toestaan één enkel lid te vertegenwoordigen, en dus in naam van en alleen voor dit lid te stemmen.

Artikel 14 - bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Zij beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de Wet of door de onderhavige statuten. In het bijzonder behoort het tot haar bevoegdheid:

 1. de statuten te wijzigen;
 2. leden van de raad van bestuur te benoemen en te ontslaan;
 3. commissarissen te benoemen en te ontslaan, en ook hun bezoldiging te bepalen, als daar reden toe bestaat;
 4. decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en de commissarissen;
 5. de begrotingen en de rekeningen goed te keuren;
 6. de vereniging te ontbinden;
 7. leden en waarnemende leden te aanvaarden of uit te sluiten;
 8. de vereniging om te vormen tot een vennootschap met sociaal oogmerk;
 9. te beslissen in alle andere gevallen dat de statuten of de Wet dit vereisen.

Artikel 15 - bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet minstens één keer per jaar worden bijeengeroepen om de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het volgende boekjaar goed te keuren.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens wanneer het doel of het belang van de vereniging dat vereist. Zij moet ook worden bijeengeroepen op verzoek van een vijfde van de leden.

Artikel 16 - bijeenroepen van de algemene vergadering

Elke vergadering heeft plaats op de dag, het uur en de plaats die vermeld staan in de oproepingsbrief.

De algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur per gewone post, aangetekende post, fax, e-mail met ontvangstbevestiging of op een andere schriftelijke wijze, gericht aan elk lid en waarnemend lid, opgesteld door de voorzitter. De vergaderingen kunnen tevens worden gehouden door middel van telefoonconferentie, videoconferentie of circulaire.

Artikel 17 - agenda

De agenda van de algemene vergadering moet bij de oproepingsbrief worden gevoegd. Elk voorstel dat is ondertekend door ten minste een twintigste van de leden of de waarnemende leden moet op de agenda worden geplaatst.

Van deze agenda wordt niet afgeweken. De algemene vergadering kan alleen maar geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

Artikel 18 - meerderheid

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden genomen met een volstrekte meerderheid van de stemmen van de leden, behalve in de gevallen waarin de wet of de onderhavige statuten daar anders over beslissen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen, behalve indien zij de meerderheid vormen.

Artikel 19 – bijzondere omstandigheden en meerderheden

De algemene vergadering kan alleen maar geldig beraadslagen

 • over de wijziging van de statuten, en over het doel van de vereniging,
 • over de uitsluiting van leden,
 • over de ontbinding van de vereniging, of
 • over de omvorming van de vereniging tot een vennootschap met sociaal oogmerk of anderszins, conform de artikelen 8, 12, 20 en 26quater van de Wet.

Artikel 20 - notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register van notulen, ondertekend door de voorzitter en de leden die daar om verzoeken. Derden kunnen vragen om het register te raadplegen door een brief te richten tot de voorzitter. Het register wordt geraadpleegd op de zetel van de vereniging.

Artikel 21 - publicatie

Elke wijziging van de statuten moet zonder verwijl worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vereniging haar zetel heeft en moet worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals vermeld in artikel 26novies van de Wet. Hetzelfde geldt voor alle andere akten, stukken, beslissingen en wijzigingen ervan opgesomd in artikel 26novies van de Wet.

D. Beheer en toezicht: raad van bestuur - dagelijks beheer - directeur - commissaris

Artikel 22 - samenstelling van de raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, die bestaat uit ten minste drie bestuursleden. Het aantal bestuursleden moet in elk geval lager liggen dan het aantal leden.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur. Een mandaat mag niet langer duren dan vier jaar. Het is hernieuwbaar. Tenzij anders bepaald bij hun benoeming oefenen de leden van de raad van bestuur hun mandaat onbezoldigd uit.

De benoemingsakten bevatten de vermeldingen die vereist zijn door artikel 9 van de Wet.

Personen die verbonden zijn met de vereniging door een arbeidsovereenkomst, alsook personen of rechtspersonen die een licentieovereenkomst hebben afgesloten met de vennootschap Fairtrade Belgium CVBA-SO, kunnen niet worden aanvaard als lid van de raad van bestuur.

Het mandaat van de bestuursleden eindigt bij afloop van de termijn, overlijden, aftreden, afzetting door de algemene vergadering. Ontslagen moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Wanneer een mandaat afloopt tijdens een boekjaar, kan de raad van bestuur een tijdelijke vervanging voorzien – dit is evenwel niet noodzakelijk. Deze vervanging is beperkt tot de duur van het oorspronkelijke mandaat. De volgende algemene vergadering moet zich uitspreken over de bevestiging en indien nodig over de herbenoeming van het bestuurslid dat op die manier is benoemd.

Wanneer een bestuurslid bij twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur afwezig is zonder zich te verontschuldigen of wanneer een bestuurslid nooit fysiek aanwezig is geweest bij de vergaderingen van de raad van bestuur gedurende een boekjaar, kan de raad van bestuur voorstellen dit lid bij de volgende algemene vergadering te ontslaan.

Artikel 23 - voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur duidt onder de bestuursleden een voorzitter aan. Wanneer deze niet aanwezig kan zijn, wordt de vergadering voorgezeten door het bestuurslid dat hij daartoe heeft aangeduid.

Artikel 24 - bijeenroepen van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproep van de voorzitter of van twee bestuursleden per gewone post, aangetekende post, fax, e-mail met ontvangstbevestiging of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingsbrief bevat de agenda. De vergaderingen kunnen tevens worden gehouden door middel van telefoonconferentie, videoconferentie of circulaire.

Artikel 25 - quorum & vertegenwoordiging

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid.

Artikel 26 - besluitvorming

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met onthoudingen, behalve wanneer die de meerderheid vormen.

Deze beslissingen worden opgenomen in een register van notulen en ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die hierom verzoeken.

In het geval van een staking van stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 27- tegengestelde belangen & bestuur

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient hij de vergadering te verlaten gedurende de beraadslaging en stemming over dit onderwerp. Zijn verklaring moet worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur.

Het huishoudelijk reglement kan meer uitvoerig de gedragsregels met betrekking tot de bestuursprincipes beschrijven die van toepassing zijn in de vereniging.

Artikel 28 - bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de vereniging te besturen en te beheren.

De raad vertegenwoordigt de vereniging bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, waarbij de bestuursleden als college optreden, behalve in geval van speciale delegatie. De raad is bevoegd voor alle toewijzingen, behalve voor diegene die door de wet of door de onderhavige statuten uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan de bevoegdheden van de raad van bestuur voor zichzelf houden, beperken of regelen, door middel van het huishoudelijk reglement. Dergelijke beperkingen van de bevoegdheden kunnen niet tegengesteld worden aan derden, tegenover wie de vereniging, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, verantwoordelijk blijft.

Artikel 29 - overdracht van bevoegdheden

De raad van bestuur kan, indien hij dit wenst, een of meer personen – bestuursleden of niet – aanduiden die belast worden met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging in dit verband, met de bevoegdheid om taken verder over te dragen.

De raad van bestuur kan ook bepaalde taken, verantwoordelijkheden of specifieke acties overdragen. Behalve bij expliciete vermelding van de toegekende vergoeding, opgenomen in de notulen van de raad van bestuur, worden deze geacht niet vergoed te worden, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

Artikel 30 – externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 29 en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 29, wordt de vereniging ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de voorzitter en een bestuurslid die gezamenlijk optreden. Zij hoeven hun bevoegdheid niet te bewijzen tegenover derden.

Artikel 31 - beperking van de aansprakelijkheid

De bestuursleden, de personen gemachtigd tot het dagelijks beheer en ook de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen gaan, omwille van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn tegenover de vereniging alleen verantwoordelijk voor de goede uitvoering van hun mandaat.

De vereniging is aansprakelijk tegenover derden voor fouten die zouden kunnen worden toegeschreven aan haar vertegenwoordigers of aan de instanties waardoor zij handelt.

Artikel 32 - commissaris

Indien de VZW hiertoe wettelijk verplicht is, duidt de algemene vergadering onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren een commissaris aan die belast is met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid, in het licht van de wet en van de statuten van de vereniging, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld.

Het mandaat van commissaris duurt drie jaar en is hernieuwbaar. Het mandaat loopt af bij de gewone algemene vergadering die volgt op het derde boekjaar waarover hij zijn verslag voorlegt.

Indien de VZW wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft ieder lid individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

E. Het huishoudelijk reglement

Artikel 33 – huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement wordt opgemaakt door de raad van bestuur. Indien het evenwel voorschriften of bepalingen bevat die de rechten en plichten van de leden waarborgen, zal dit huishoudelijk reglement tevens goedgekeurd dienen te worden door de algemene vergadering.

F. Diverse bepalingen

Artikel 34 - stukken die de vereniging verbinden

Elk document, akte, factuur, mededeling die uitgaat van de vereniging moet verplicht de naam, het ondernemingsnummer, de rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging vermelden.

Volgens artikel 11 van de Wet kan elke persoon die meewerkt aan een document of akte waarop een van deze vermeldingen ontbreekt, persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de op die manier aangegane verbintenissen.

Artikel 35 - boekhouding

De vereniging heeft een boekhouding die aangepast is aan haar omvang, haar doelstellingen en haar activiteiten. Voor het bijhouden van de boeken en het opstellen van de jaarrekeningen moet de vereniging vrijwillig voldoen aan de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 over de boekhouding van ondernemingen, en dit ondanks de mogelijkheid die wordt geboden door artikel 17§2 van de Wet om slechts een vereenvoudigde boekhouding te voeren.

Artikel 36 - boekjaar & jaarrekeningen

Het boekjaar van de vereniging begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

De rekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden voorbereid door de raad van bestuur. Zij worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die moet vergaderen binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

De jaarrekeningen worden opgesteld en gepubliceerd conform artikel 17 van de Wet.

Artikel 37 - vereffening en ontbinding

In geval van ontbinding van de vereniging, stelt de algemene vergadering de vereffenaars(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en geeft de bestemming van de activa van het maatschappelijk vermogen aan. Deze toewijzing moet verplicht gebeuren ten gunste van een onbaatzuchtig doel dat zo dicht mogelijk aanleunt bij het maatschappelijk doel van de vereniging.

Artikel 38 - overige bepalingen

Alles wat niet uitdrukkelijk is voorzien in de onderhavige statuten, wordt geregeld door de Wet.

Delen